zawartość strony RODO


Reklama


Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

INNE INFORMACJE
ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaRODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso­bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą­dzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1)      Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w IV Liceum Ogólnokształcącym im.  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku jest: DyrektorIV Liceum Ogólnokształcącego im.  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku, ul. Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk, telefon: 59 845 47 85, adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2)      Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania  danych osobowych w zakresie działania IV Liceum Ogólnokształcącego im.  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku, a także przy­sługujących  uprawnień, można kiero­waćwobec Inspektora Ochrony Danych Osobowychw IV Liceum Ogólnokształcącym im.  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku za pomocą adresu poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3)      Administrator danych osobowych – DyrektorIV Liceum Ogólnokształcącego im.  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku - przetwarza  dane oso­bowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4)      Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na IV Liceum Ogólnokształcącym im.  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku;

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami IV Liceum Ogólnokształcącego im.  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku;

c)      w pozostałych przypadkach  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5)      W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 4 odbiorcami danych oso­bowych mogą być:

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obo­wiązującego prawa;

6)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z IV Liceum Ogólnokształcącym im.  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku przetwa­rzają dane osobowe dla których Administratorem jest DyrektorIV Liceum Ogólnokształcącego im.  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku.

7)      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowią­zują­cego prawa.

8)      W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługują  następujące uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nie­prawidłowe lub niekompletne;

c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-        dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-        osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-        dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-        dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z prze­pisów prawa;

d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-        osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-        przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-        Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustale­nia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec pod­stawy sprzeciwu;

e)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-        przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-        przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następu­jące przesłanki:

-        zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawo­wania władzy publicznej przez Administratora,

-        przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów re­a­lizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nad­rzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

9)      W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na prze­twarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), zainteresowanemu  przysługuje  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego do­konano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10)  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w IV Liceum Ogólnokształcącym im.  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku danych osobowych, przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

11)  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie  danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12)  Podanie przez  danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwa­rzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13)  Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.