Próba sprawności fizycznej

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dotyczącego konieczności uzyskania pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale określa, aby do naboru stosować wybrane próby Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej wg. poniższych zasad:

  1. bieg 50 m – próba szybkości biegowej
  2. skok w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg)
  3. bieg ciągły – próba wytrzymałości
  4. skłony przód z leżeniem tyłem przez 30 s – próba siły mięśni
  5. skłon tułowia w przód – próba gibkości