Procedury funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie ZSO w Słupsku

Podstawa prawna:
 • 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245);
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) (RODO).
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

§1
 • Procedura funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Sportowych w Słupsku określa:
 • zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie szkoły;
 • cele instalacji monitoringu;
 • infrastrukturę objęta monitoringiem wizyjnym;
 • zasady rejestracji i zapisu informacji oraz sposoby ich zabezpieczenia;
 • zasady wykorzystania i przekazywania zapisów monitoringu wizyjnego;
 • zasady udostępniania zapisu monitoringu wizyjnego;
 • mierniki funkcjonowania systemu monitoringu.
 • Monitoring został uzgodniony z organem prowadzącym, po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim
 • Dyrektor szkoły poinformował uczniów i ich rodziców, pracowników szkoły
 • o wprowadzeniu monitoringu 14 dni przed jego uruchomieniem.
 • Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.
 • Informacja o monitorowaniu pomieszczeń oraz terenu wokół budynku jest widoczna i czytelna.
ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SŁUPSKU
§2

 

 • Monitoring wizyjny jest wykorzystywany w celach podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkole.
 • Monitoring jest obsługiwany przez osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły.
 • Sprzęt zainstalowany w placówce posiada stosowne atesty i certyfikaty.
 • Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się:
 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;
 • w których uczniom udzielana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna;
 • pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników;
 • pomieszczeń sanitarnohigienicznych;
 • gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
 • przebieralni;
 • Stosowanie monitoringu w szatni jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia i nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.
 • Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły.
 • Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Sportowych w Słupsku.
 • System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratorów.
 • Monitoring podlega nadzorowi dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku.
 • Obsługę informatyczną systemu sprawuje informatyk, który na podstawie upoważnienia dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku ma dostęp do bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i urządzeń rejestrujących.
 • Monitoring wizyjny może być systematycznie modernizowany, jeżeli wynika to z potrzeb szkoły oraz możliwości finansowych.
 • Budynek szkoły posiada oznaczenia „OBIEKT MONITOROWANY”.
CELE INSTALACJI MONITORINGU
§3

 

 • Celem instalacji i funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Sportowych w Słupsku jest:
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz osób przebywających na terenie placówki:
 • stały nadzór kamer nad miejscami, w których mogą wystąpić zachowania naruszające bezpieczeństwo w szkole (zastraszanie, wyłudzanie, bójki),
 • zapobieganie zachowaniom ryzykownym (kradzieże, dewastacje),
 • kontrola zachowań uczniów,
 • eliminowanie zachowań agresywnych,
 • zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem używek (papierosy, e-papierosy, alkohol, i substancje psychoaktywne, tabaka itp.),
 • ochrona mienia Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku,
 • ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w szkole i jej otoczeniu,
 • ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych.
INFRASTRUKTURA OBJĘTA MONITORINGIEM WIZYJNYM
§4

 

 • System monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Sportowych w Słupsku składa się z:
  1. 24 kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły;
  2. dwóch rejestratorów wyświetlających i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;
  3. dwóch monitorów pozwalających na bezpośredni podgląd zdarzeń;
  4. możliwość podglądu zdarzeń przez wewnętrzną sieć informatyczną (LAN).
  5. Infrastruktura objęta monitoringiem wizyjnym w Zespole Szkół Sportowych w Słupsku obejmuje tereny wokół budynku szkoły (boisko, wejście główne, brama główna, wejście do szkoły blok A), a także teren wewnątrz budynku (hol główny, korytarze segmentu A, B, C, D).
  6. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu, stanowi załącznik nr 1 do procedur (INFRASTRUKTURA OBJĘTA MONITORINGIEM WIZYJNYM W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SŁUPSKU).
ZASADY REJESTRACJI I ZAPISU INFORMACJI ORAZ SPOSOBY ICH ZABEZPIECZENIA
§5

 

  • Monitoring funkcjonuje całodobowo.
  • Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
  • Zapisy monitoringu wizyjnego na dysku twardym rejestratorów przechowywane są do 14 dni kalendarzowych, a następnie automatycznie nadpisywane.
  • Wybrane nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje na twardym dysku przez okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe są kasowane.
  • W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  • Dostęp do rejestratorów zabezpieczony jest hasłem znanym dyrektorowi oraz informatykowi zarządzającym systemem.
  • Prawo do zmiany hasła dostępu ma dyrektor i upoważniona przez niego osoba.
  • Poza osobami upoważnionymi (dyrektor, wicedyrektorzy, informatyk) nikt nie ma dostępu i nie posiada uprawnień do obsługi i przeglądania zarejestrowanych zapisów monitoringu wizyjnego w szkole.
  • Monitory i rejestratory monitoringu przechowywane są w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży:
  • 1) sala nr 13 C.
ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO
§6

 

 • Zespół Szkół Sportowych w Słupsku posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
 • Zapisy z monitoringu są wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
 • zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,
 • niszczenia mienia szkoły,
 • niszczenia urządzeń na terenie boiska,
 • przywłaszczania,
 • konfliktowych, np. bójek,
 • kryzysowych,
 • podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek,
 • Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 • Nagrania mogą być wykorzystane do wstecznej analizy rejestrowanych zdarzeń udostępnione do wglądu dyrektorowi i wicedyrektorom szkoły.
 • W sytuacji zaistnienia zdarzenia wynikającego z celów instalacji systemu monitoringu wizyjnego dopuszcza się wykorzystanie zapisów wideo do jego analizy oraz oceny, a także przekazania kopii zapisu na nośnikach danych (płyta CD/DVD, dysk twardy, pamięć USB) organom ścigania, na ich pisemny wniosek z uzasadnieniem.
ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO
§7

 

 • Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione instytucjom państwowym w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych takim jak: policja, sąd, prokuratura na pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
 • Przedstawiciel instytucji wymienionych w ust. 1 zobowiązany jest pisemnie pokwitować odbiór nośnika danych.
 • Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 • Osoby uprawnione do przeglądania monitoringu są powoływane na piśmie przez dyrektora szkoły.
MIERNIKI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU
§8

 

 • Nauczyciel lub pracownik szkoły, który powziął informację o zdarzeniu lub sytuacji wynikającej z celu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole, mogącego mieć miejsce w obszarze objętym kontrolą kamer ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrekcji szkoły.
 • Zapisy monitoringu są kontrolowane doraźnie oraz w sytuacjach związanych z pojawiającymi się zagrożeniami w rejonach zainstalowanych kamer lub łamaniem zasad ustalonych w szkole.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9

 

 • Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku Szkoły.
 • Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku zamieszcza się następującą Klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia: „Zespół Szkół Sportowych w Słupsku prowadzi monitoring wizyjny budynku szkoły oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, ochrony mienia szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) oraz art. 222 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.). Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Sportowych w Słupsku. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: jarek@kancelariaradcow.eu . Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 14 dni.
 • Dane zapisane na nośnikach danych nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku lub w przypadku jego nieobecności przez wicedyrektora.
 • Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem z uzasadnieniem (wzór stanowi załącznik nr 2 do procedur) o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 • Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 • Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku”, prowadzonym przez sekretariat szkoły, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do procedur.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszymi procedurami ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ