Klauzula informacyjna Dyrektora ZSO w Słupsku dla rodziców i prawnych opiekunów uczniów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców oraz prawnych opiekunów jest Zespół Szkół Sportowych w Słupsku, z siedzibą 76-200 Słupsk, przy ul. Marii Zaborowskiej 2, reprezentowane przez dyrektora Panią Jolantę Banaszkiewicz;
 • Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Sportowych w Słupsku przy ul. Marii Zaborowskiej 2 76-200 Słupsk jest Pan Jarosław Mielnik z którym można kontaktować się pod adresem poczty elek­tronicznej: : jarek@kancelariaradcow.eu . Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica lub prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. U. z 2017 r. poz. 2198), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochro­nie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;
  • dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego roz­porządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Pa­nią(a) dotyczy);
  • wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub auto­ryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią(a) dotyczy);
  • dane osobowe osoby niebędącej rodzicem lub prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozpo­rządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią(a) dotyczy).
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych oso­bowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowa­dzący – Miasto Słupsk, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.
 • Dane osobowe ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów nie będą przekazywane do pań­stwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 • Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217).
 • Posiada Pani (Pan) prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica lub prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwa­rzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z pra­wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wy­mienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 • Ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbie­rających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo­wych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Panią(a) danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani (Pan) zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych bę­dzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencją braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i za­wodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice lub opiekuni prawni.
 • Przekazane przez Panią(a) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym rów­nież w formie profilowania.
 • Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspek­tora Ochrony Danych i Administratora Danych Osobowych na stronie internetowej Szkoły.
 • Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspek­tora Ochrony Danych i Administratora Danych Osobowych na stronie internetowej Szkoły.
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ