Start STATUT

 

Statut

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Razem”

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Razem”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Razem”.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Słupsk.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Słupska i województwa pomorskiego.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, opiekuńczej i rekreacyjno-sportowej, zwłaszcza w zakresie organizowania, inicjowania, wspierania i pomocy na rzecz środowiska szkolnego, w tym uczniów, ich rodzin i opiekunów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży niepełnosprawnej oraz modernizowanie bazy szkoły.

 

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

   1. podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,

   2. opracowywanie i wdrażanie programów związanych z działalnością Stowarzyszenia,

   3. inspirowanie osób niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez wystawy, pokazy i imprezy integracyjne,

   4. działania zmierzające do przełamywania barier psychologicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych,

   5. organizowanie spotkań z psychologami, lekarzami i innymi specjalistami,

   6. organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, w tym o charakterze środowiskowym,

   7. organizowanie imprez integracyjnych, festynów, kiermaszów, loterii fantowych, pikników, konkursów, marszów,

   8. organizowanie warsztatów twórczych dla młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,

   9. organizowanie turystyki i wypoczynku,

   10. pomoc finansową dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej,

   11. pozafinansowe wspieranie rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,

   12. współpracę z instytucjami, placówkami i organizacjami mogącymi wspierać działalność Stowarzyszenia,

   13. współpracę z mediami,

   14. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia,

   15. organizowanie zjazdów, konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań oraz innych form pracy edukacyjnej w kraju i za granicą,

   16. organizowanie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,

   17. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,

   18. działanie na rzecz integracji europejskiej,

   19. aktywizowanie rodziców do współpracy ze Stowarzyszeniem,

   20. pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego, sportowo-rekreacyjnego, środków i pomocy dydaktycznych,

   21. ulepszanie bazy szkoły.

 

 1. Stowarzyszenie realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

   1. inspirowania osób niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez wystawy, pokazy i inne imprezy rekreacyjne,

   2. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działań zmierzających do przełamywania barier psychologicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych,

   3. organizowania spotkań z psychologami, lekarzami i innymi specjalistami,

   4. organizowania imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych,

   5. organizowania imprez artystycznych, kulturalnych, w tym o  charakterze środowiskowym,

   6. organizowania imprez integracyjnych, festynów, kiermaszów, loterii fantowych, pikników, konkursów, marszów,

   7. organizowania warsztatów twórczych dla młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,

   8. organizowania turystyki i wypoczynku,

   9. pomocy finansowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej,

   10. pozafinansowego wspierania rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,

   11. działalności wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia,

   12. organizowania zjazdów, konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań oraz innych form pracy edukacyjnej w kraju i za granicą,

   13. organizowania przedsięwzięć społeczno-kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,

   14. działalności na rzecz integracji europejskiej poprzez organizowanie wymiany międzykulturowej.

 

 1. Stowarzyszenie może realizować odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

   1. organizowania spotkań z psychologami, lekarzami i innymi specjalistami,

   2. organizowania imprez artystycznych, kulturalnych, w tym o charakterze środowiskowym,

   3. organizowania imprez integracyjnych, festynów, kiermaszów, loterii fantowych, pikników, konkursów, marszów,

   4. organizowania imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych,

   5. organizowania warsztatów twórczych dla młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,

   6. organizowania turystyki i wypoczynku,

   7. prowadzenia działalności wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia,

   8. organizowania zjazdów, konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań oraz innych form pracy edukacyjnej w kraju i za granicą,

   9. organizowania przedsięwzięć społeczno-kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,

   10. działalności na rzecz integracji europejskiej poprzez organizowanie wymiany międzykulturowej.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

  1. zwyczajnych,

  2. wspierających,

  3. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Członków zwykłych i wspierających przyjmuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 4. Członkostwo honorowe nadawane jest osobom fizycznym przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu za wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,

 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 4. regularnego opłacania składek.

 

§ 13

 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwykłych oprócz biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu.

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia przekazanej Zarządowi,

 2. wykluczenia przez Zarząd:

 1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,

 1. z powodu rażącego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,

 1. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

 1. utraty praw obywatelskich prawomocnym wyrokiem sądu,

 2. śmierci,

 3. utraty osobowości prawnej członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

 2. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem §16 ust. 1, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 2 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni wcześniej. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok bilansowy,

 5. udzielanie Zarządowi absolutorium po wysłuchaniu i na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków honorowych,

 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd

 

§ 21

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

 2. Zarząd składa się z 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Z posiedzenia sporządzany jest protokół.

 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 6. przyjmowanie i wykluczanie członków,

 7. zwoływanie Walnego Zebrania,

 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 9. powoływanie i rozwiązywanie Zespołów Zadaniowych.

 

Zespoły Zadaniowe

 

§ 23

 1. Zespoły Zadaniowe powołuje Zarząd w celu pełnego wykorzystania potencjału osobowego Stowarzyszenia.

 2. Zespół tworzy co najmniej trzech członków.

 3. Zespół realizuje zadania doraźne lub stałe.

 4. Zespół ze swojego grona wybiera kierownika. Kierownik odpowiada za Zespół przed Zarządem i ma głos doradczy.

 5. Zespoły określają swoje cele. Zespoły doraźne rozwiązują się po realizacji celów.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu,

 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,

 6. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

 

 

 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 26

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,

 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

 3. dotacje, subwencje, granty,

 4. odpłatna działalność pożytku publicznego.

 1. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 4. Osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód z prowadzonej działalności, nadwyżkę przychodów nad kosztami, przeznacza się w całości na działalność pożytku publicznego.

 5. Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 27

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 29

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 19 marca 2012 r.

 

 

 

Komitet Założycielski:

Mariusz Barański

Elżbieta Matynia

Janina Nowak

1 Tekst jednolity Statutu ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków: w dniu 03.06.2014 r. dodano ustępy w § 8, § 21, § 24, § 26; w dniu 01.06.2016 r. w § 1 usunięto ust. 3.